TUV-Certified, EMC Class B

 

เราคือหนึ่งในไม่กี่บริษัทในจีน ที่ได้รับใบประกาศการรับรอง EMC Class B จากสถาบัน TUV นอกจากนี้เรายังผ่านการรับรอง class A ด้าน double cabinets connected

 

No.:E8N120776033002

 

TUV-Certificated

 

No.:N8120776033001

 

TUV-Certificated

 

End Page